Algemene Ledenvergadering 13 april 2019

Algemene Ledenvergadering 13 april 2019

Hierbij kondigen wij alvast bij u aan dat wij op zaterdag 13 april 2019 onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van KNZV-Limburg houden. 

De vergadering vindt plaats in de Harmoniezaal in Linne, zoals u gewend bent, maar het aanvangstijdstip is nu 10.00u ( en niet 09.30u zoals voorheen).

De voorlopige agenda ziet eruit als volgt.

  1. Opening en mededelingen.
  2. Vaststelling verslag najaarsvergadering 2018
  3. Jaarverslag 2018. 
  4. Financiën. Vaststelling jaarrekening 2018, verslag kascontrolecommissie, benoeming nieuwe kascontrolecommissie, presentatie begroting 2020, voorstel contributie 2020.
  5. Bestuursverkiezing. De heren Van de Winkel, Besouw en Thimister zijn periodiek aftredend maar worden door het bestuur allen herkiesbaar gesteld. Verder is er één vacature. Het bestuur stelt voor als kandidaat de heer Will Selen van het Roermonds Mannenkoor. Als er bezwaren mochten zijn tegen de verkiezing van de heer Selen verzoeken wij u dit liefst vóór aanvang van de vergadering te melden bij de secretaris. Er kunnen ook kandidaten gesteld worden door de leden. Deze voordracht dient dan te worden gedaan door tenminste vijf leden van de Algemene Ledenvergadering en schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris uiterlijk één week voordat de stemming plaatsvindt en voorzien te zijn van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat dat hij de benoeming zal aanvaarden.
  6. Afscheid van onze muziekadviseur Hennie Ramaekers.
  7. Pauze
  8. Voorstel tot aanpassing rayon-indeling, van 7 rayons naar 3 rayons. Toelichting door onze vice-voorzitter de heer Fer van de Winkel.
  9. Discussie-paper van de voorzitter over hoe verder met KNZV, bijlage volgt nog. Dit is te zien als het vervolg op de 'heidag Oolderhof' en de discussie van de Najaarsvergadering.   
  10. Rondvraag en sluiting.

Tot zover de voorlopige agenda.

De definitieve agenda met de bijlagen ontvangt u over enkele weken.

met vriendelijke groet,

namens het bestuur van KNZV-Limburg,            2018 logoKNZV limburg           

Henk Clevers, secretaris

plaatsing 11 maart 2019