Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 januari 2020

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Dit schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. Lees meer...

REGELING INZET KNZV AMBASSADEURS BIJ LEDENWERFACTIES KOREN

REGELING INZET KNZV AMBASSADEURS BIJ LEDENWERFACTIES KOREN

Bij ledenwerfacties van koren is het mogelijk een van onze KNZV ambassadeurs in te zetten, het KNZV-Limburg zal ondersteuning hieraan bieden mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. De aanvraag tot ondersteuning wordt tenminste 6 weken voor de activiteit aangevraagd bij de secretaris van KNZV-Limburg
  2. In de aanvraag is een beknopte begroting van de kosten opgenomen en is aangegeven hoe het publiek wordt bereikt en hoe de opvang van de aspirant-leden die de actie heeft opgeleverd is geregeld.

Indien aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan zal KNZV-Limburg de volgende ondersteuning beschikbaar stellen:

  • Ondersteuning en advies, als er behoefte aan is, met betrekking tot de te voeren PR activiteiten waarbij ook onze sociale media kunnen worden ingezet.
  • Een financiële tegemoetkoming in de kosten voor de inzet van de KNZV ambassadeur ad € 250,-, na overlegging van een kopie van de factuur, zodat de resterende kosten van de ambassadeur voor het koor, voor het jaar 2018, € 150,- bedragen (max. 1 keer per jaar per koor).

N.B.: De vergoeding die de KNZV-ambassadeur voor dit specifieke werk ontvangt is een vast bedrag all-in (incl. voorbereiding/uitvoering en evaluatie). De hoogte ervan wordt geregeld in de overeenkomst die het KNZV met de ambassadeur sluit.

Verder is van belang te weten dat de financiële ondersteuning voor de inzet van de KNZV ambassadeur in enig begrotingsjaar stopt als het budget voor dat jaar verbruikt is.

Tot slot is van belang te vermelden dat het organiserend koor verantwoordelijk is en blijft voor het maken en nakomen van alle contractuele verplichtingen die zo’n ledenwerfactie met zich meebrengt.

2 x Een nieuw Lid van Verdienste

Zoals al in de voorjaarsvergadering aangekondigd zijn Nic Wijnen en Emiel van Helsland beiden officieel tot Lid van Verdienste van KNZV Limburg benoemd.
Voorzitter Herman Janssen reikte aan beide heren de oorkonde uit tijdens een geanimeerd etentje in Roermond. (foto's Lambert Joosten)

Emile van HelslandEmile van HelslandNic WijnenNic Wijnen

Geen subsidie meer voor stemvorming

Als gevolg van het aflopen van de regeling "motie volkscultuur Limburg" wordt duidelijk dat er weinig tot geen mogelijkheden zijn om financiële steun te krijgen. Daarom is de volgende melding naar de koorbesturen gegaan:

Bij deze delen wij u mede dat het VNK per 1 januari 2016, stilzwijgend, de stimuleringsbijdrage heeft afgeschaft.
Het KNZV was hier niet van op de hoogte gebracht.

Met vriendelijke groet,
Lenie Berben, secretaris KNZV-Limburg